کفسابی - سنگ سابی

کفسابی تهران
کفسابی و سنگ سابی http://www.kafsabitehran.ir/


جرم گیری سنگ های قدیمی 


اگر سنگ های کف یا نما کهنه شده است و دیگر ظاهر مناسبی ندارد یا بر اثر ضربه بعضی قسمت ها شکستگی دارد ، نگران نباشید با ما تماس بگیرد و با کفسابی و سنگسابی کلیه جرم ها از بین رفته ، لکه ها ترمیم شده و با رزین سطح براقی به آنها باز گردانده می شود و مانند روز اول نو و تر و تمیز خواهند شد .